Gümrük vergisi muafiyeti ile yurt dışından ÖTV istisnalı araç ile eşya alınması

 

Gümrük Kanununun 167. Maddesine göre, malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşyalar, gümrük vergilerinden muaftır. Gümrük Kanununa göre düzenlenmiş mevzuat ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

Bakanlar Kurulu Kararı, 29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı. Madde 104

Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşyalar: Görme engelliler hariç olmak üzere, malul ve sakatların hayatlarını idame ettirmesi için kişisel kullanımlarına mahsus özel surette imal edilmiş olup,

 1. a) Malul ve sakatların bizzat kendileri tarafından,
 2. b) Malul ve sakatlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan vakıflar ve dernekler ile resmi kurumlara karşılıksız gönderilen ve ücretsiz dağıtılmak üzere belirtilen dernek, vakıf ve resmi kurumlar tarafından, serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşyaya,
 3. c) Kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından ithal edilen, malul ve sakat kişileri toplu olarak taşımaya yönelik, malul ve sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan motorlu kara nakil vasıtalarına, muafiyet tanınır.

Muafiyet tanınan vasıtalar: Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dâhil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;

 1. a) Malul ve engelliler tarafından bizzat kullanılmak üzere; hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobillere,
 2. b) El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat malul ve engelli kişi tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, malul ve sakat kişinin 3. dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya kişi ile iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan vasıtalardan motor hacmi 2500cc.ye kadar olan 8702.10.91.13.00 ve 8702.10.99.13.00 GTİP’lerinde yer alan minibüslere,
 3. c) Portatif koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil 6 ila 9 oturma yeri olan, malul ve sakat kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan motorlu kara nakil vasıtaları.

Gazilerin durumu: Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için vasıtaların özel tertibatlı olması gerekmez.

Gümrük Muafiyeti Tebliği (06.06.2017, Seri No: 2)

Özel tertibatlı aracı getirtebilecek engel grubu: Kişinin ortopedik engelinin bulunması gerekir. Muafiyetten yararlanacak kişide el ve ayak fonksiyonlarının tamamen yitirilmiş olması şartı aranır.

Engelli kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet etmesi halinde yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi gerekir. Engelli kişinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması halinde aracın Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağış yoluyla gönderilmesi veya bedel karşılığı alınmış olması gerekir (madde 29).

Araç ithal edilmeden önce, aracın özel tertibatının yapılmış olması şarttır.

Yukarıdaki bilgilere göre; sadece otomatik vitesli olan araçların, haracı bizzat kullanacak engelliye uygun özel tertibatı olmayan araçların, bizzat engelli kişinin kullanmayacağı araçlar için; engelli kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçların, gümrük vergisinden muaf ithali mümkün değildir (madde 32).

Yetkili gümrük idaresine başvuruda gerekli belgeler:

Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araç için:

 1. a) Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporunun aslı veya söz konusu raporu düzenleyen kurum tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği (bu raporda, özel tertibat kod numarası ile engelli kişinin hangi sınıf sürücü belgesi alacağının belirtilmiş olması gerekir. İlgili kişi tarafından, kişinin yurt dışında yerleşik bulunduğu ülkenin resmi bir hastanesinden alınan rapor ibraz ediliyor ise raporun Türkçe tercümesinin de bulunması gerekir),
 2. b) Engelli kişinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi,
 3. c) Araca takılan özel tertibata ilişkin fatura
 4. d) Nüfus cüzdanı örneği,
 5. e) Engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 6. f) Engelli sağlık kurul raporu
 7. g) Yurt dışında ikamet eden engelli kişiler için; ikametin Türkiye’ye nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,
 8. h) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan engelli kişiler için;

ı) Yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile bağış belgesi,

ıı)Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı ve her iki belgenin Türkçe tercümesi,

Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlar için:

 1. a) Yetkili sağlık kurumundan alınmış, kişinin el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olduğunu ve kişinin rampa veya lift sistemli araç ile taşınabileceğini gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya aslının bir kamu kurumu tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği,
 2. b) Araca takılan özel tertibata ilişkin fatura,
 3. c) Nüfus cüzdanı örneği,
 4. d) Engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 5. e) Yurt dışında ikamet eden engelli kişiler için; ikametin Türkiye’ye nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi,
 6. f) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan engelli kişiler için;

ı) Yurt dışından bağış yapılması halinde; aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile bağış belgesi,

ıı) Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi; tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı ve her iki belgenin Türkçe tercümesi,

Başvuru yerleri: Özel tertibatlı engelli aracı için öncelikle, engelli kişinin bizzat kendisi, vasisi veya kişiyi temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda yer alan yetkili gümrük idarelerinden birine müracaat edilir:

1- Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

2- Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

3- İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

4- Gebze Gümrük Müdürlüğü

5- Malatya Gümrük Müdürlüğü

6- Rize Gümrük Müdürlüğü

7- Mersin Gümrük Müdürlüğü

Engelli kişiye ilişkin yapılacak tespitler: Muafiyet kapsamında alınacak araç talebi, yetkili komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Söz konusu komisyon yetkili gümrük müdürlüğünde her ayın ilk salı günü toplanır. Aracı bizzat kullanacak engelli kişinin komisyona katılması zorunludur. Ancak el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olanların komisyona katılması zorunlu olmayıp vekalet vereceği başka bir kişi ya da varsa vasisinin temsilci olarak komisyona katılması mümkündür. Kararın Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekir. Karar, yetkili gümrük müdürlüğünce “Komisyon Karar Belgesinde” belirtilir. Kararın olumlu olması halinde karar belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6 aydır.

Araca ilişkin şartlar (madde 32): Araçta, ibraz edilen sağlık raporu ve kişinin durumu dikkate alınarak, aracın sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde, engelin gerektirdiği özel tertibat belirlenir. Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekmektedir.

Serbest dolaşıma giriş işlemleri (madde 33): Araç, tertibatlandırılmış olarak giriş gümrük idaresine sunulur ve “özürlü araç” seçeneğine kaydettirilir. Karar belgesinin geçerlilik süresi içinde (6 ay), karar belgesini düzenleyen yetkili gümrük müdürlüğüne teslim edilir. Aracın karara uygunluğu tespit edilerek, serbest dolaşıma dair izin verilir. Araç şahadetnamesinde, aracın satılamayacağına ve devredilemeyeceğinde dair şerh konularak, trafik tescil idaresine gönderilir.

Aracın satış ve devrine ilişkin hükümler (madde 34):

 1. a) Engelli kişi tarafından, başka bir engelli kişiye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin aracın devri mümkündür. Bu durumda, aracı devralacak kişinin engelinin farklı olması halinde araç yetkili Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir ve devralacak kişinin engeline uygun varsa tertibat değişikliği yetkili gümrük idaresinin gözetiminde yapılır (madde 41).
 2. b) Engelli kişi tarafından, engelli olmayan başka bir kişiye aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren, üç yıl geçmeden aracın satışı mümkün değildir.
 3. c) Serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç ila on yıl arasında engelli olmayan başka bir kişiye aracın satışında gümrük vergileri tahsil edilir. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.
 4. d) Kişilerin tekrar ithal araç talep etmeleri halinde, halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracı satmış veya başka bir engelli kişiye devretmiş olmaları gerekir (madde 41).

Engelli kişinin vefatı halinde yükümlülükler (madde 34):

1) Aracın varise intikalinde gümrük vergileri aranmaz. Varislerin, kendi adlarına trafik şahadetnamesi düzenlenmesini için veraset ilamı tarihinden itibaren altı ay içinde yetkili gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.

2) Varis tarafından, engelli veya engelli olmayan başka bir kişiye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın aracın devri veya satışı mümkündür.

3) Varis tarafından engelli olan başka bir kişiye aracın devrinde gümrük vergileri aranmaz. Aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde engelli olmayan başka bir kişiye satışında ise gümrük vergileri tahsil edilir. Beş yıl sonrasında söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.

4) Varise intikal etmiş engelli aracının, varis tarafından engelli olan bir kişiye devrinden sonra, bu engelli kişi tarafından aracın engelli olmayan başka bir kişiye satışında, aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 10 yıllık süre dolmuş ise gümrük vergileri aranmaz.

Engelli kişiye ilişkin yapılacak tespitler (madde 31):

Özel tertibatlı aracın, veraset yoluyla intikali sonrasında, aracın varis tarafından engelli olan başka bir kişiye devri halinde aracı devralan engelli kişinin, araç ithal edebilecek olan engelli kişi için aranılan şartları taşıması ve gerekli işlemleri tamamlaması gerekmektedir.

Araca ilişkin şartlar (madde 32): İbraz edilen sağlık raporu ve kişinin durumu dikkate alınarak, aracın sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde, engelin gerektirdiği özel tertibat belirlenir. Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, model yılı dâhil, üç yıldan eski olmaması gerekmektedir.

Aracın satış ve devrine ilişkin hükümler (madde 34): a) Engelli kişi tarafından, başka bir engelli kişiye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin aracın devri mümkündür. Engelli kişi tarafından, engelli olmayan başka bir kişiye aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren, üç yıl geçmeden aracın satışı mümkün değildir.

 1. b) Serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren üç ila on yıl arasında engelli olmayan başka bir kişiye aracın satışında gümrük vergileri tahsil edilir. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.
 2. c) Engelli kişinin vefatı halinde; aracın varise intikalinde gümrük vergileri aranmaz.

Varislerin, veraset ilamı tarihinden itibaren 6 ay içinde yetkili gümrük idaresine başvurması gerekmektedir. Varis tarafından, engelli veya engelli olmayan başka bir kişiye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın aracın devri veya satışı mümkündür. Aracın devrinde gümrük vergileri aranmaz. Aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde engelli olmayan başka bir kişiye satışında ise gümrük vergileri tahsil edilir. Beş yıl sonrasında söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz. Varise intikal etmiş engelli aracının, varis tarafından engelli olan bir kişiye devrinden sonra, bu engelli kişi tarafından aracın engelli olmayan başka bir kişiye satışında, aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 10 yıllık süre dolmuş ise gümrük vergileri aranmaz.

Özel tertibatlı araç ithalinde uygulanan vergi muafiyetleri: Muafiyet; gümrük vergisi, ÖTV ve KDV’yi kapsamaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından 05.12.2017 tarihli, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 72. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile, yurt dışından engelli muafiyeti kapsamında ithal edilen araçlar için, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 2020 yılı için 303.200 TL’yi aşanlar için, ÖTV istisnası uygulanmayacaktır.

Yurt dışından ithal edilen aracı kimler kullanabilir: Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53.maddesine göre; engellilere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına bazı hususlarda şerh konulur. Buna göre;

 1. a) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin, araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. Normal şartlarda bu araçların sadece engelli kişiler tarafından kullanılması gerekir (T.C. Ticaret Bakanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre; beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde engelli kişinin araçta bulunması şartı ile başka bir kişi tarafından da kullanılabilir).
 2. b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin, araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.
 3. c) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ÖTV’den muaf olarak bizzat ithal edilen araçların, araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde ÖTV ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.
 4. d) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

Araçların trafikten men edilmesi veya muhafaza altına alınması ile sürücülerin araç sürmekten men edilmesi: Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların bu Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek gerekli yasal işlemler yapılmak üzere bu hususta düzenlenecek bir tutanakla ilgili gümrük birimine teslimi sağlanır (madde 125-6).

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde adı geçen 3.dereceye kadar kan ve sıhri (kayın) hısımlar: Araç ruhsatı engelli bireyin adına düzenlenir. Aşağıda ‘’kişinin’’ olarak belirtilen; ruhsat sahibi engelli bireydir. Evlatlık, öz çocukla aynı hükümlere tabidir.

Birinci derecede kan hısımları kişinin; çocukları ve çocuklarının eşleri, annesi ve annesinin eşi, babası ve babasının eşidir. Birinci derecede sıhri (kayın) hısımlar kişinin; eşinin annesi ve onun eşi, eşinin babası ve onun eşidir.

İkinci derecede kan hısımları kişinin; kardeşleri ve onların eşleri, torunları ve onların eşleri, büyük annesi ve onun eşi, büyük babası ve onun eşidir. İkinci derecede sıhri (kayın) hısımlar kişinin; eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) ve onların eşleri, eşinin büyük annesi ve onun eşi, eşinin büyük babası ve onun eşidir.

Üçüncü derecede kan hısımları kişinin; kardeşinin çocukları (yeğenleri) ve onların eşleri, dayısı ve onun eşi, amcası ve onun eşi, halası ve onun eşi, teyzesi ve onun eşidir. Üçüncü derecede sıhri (kayın) hısımlar kişinin; eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) ve onların eşleri, eşinin dayısı ve onun eşi, eşinin amcası ve eşi, eşinin halası ve onun eşi, eşinin teyzesi ve onun eşidir.

Reşit Olmayan Küçükler Adına Araç Tescili: Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 74.maddesine göre; zihinsel engelliler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütnameyi tescil anında vermeleri zorunludur.

MTV muafiyeti: İthal edilen araçlar, MTV’den muaftır. Muafiyet için; araca ait tüm belgeler, ruhsat, engelli sağlık kurul raporu/ÇÖZGER raporu ve kimlik belgeleri ile ilgili vergi dairesine başvuru yapılır.

Engelli park kartı: Engelli araç park yerlerinden yararlanmak için yukarıdaki belgeler ve bir resim ile birlikte, Trafik Tescil Şubeye başvurularak, engelli park kartı temin edilebilir.

Araç park yeri talebi: Yukarıdaki belgeler ile birlikte, belediyenin ilgili birimine başvurularak, ikamet edilen evin önüne/site içine ya da yakın bir yere, engelli park yeri yapılması için talepte bulunabilir.

Plakada engelli işareti bulunması: 2011 yılında yapılan düzenleme ile araçla plaklarında engelli işareti kaldırılmıştır. Değişiklik öncesi, engellilere mahsus işaret bulunan tescil plakaları, araç sahiplerinin istemeleri halinde veya zayi, yıpranma ya da aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda tescil plakaları değiştirilir.

Görme engellilerin kullanımına mahsus eşya: Bakanlar Kurulu Kararının (29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı) 103.maddesine göre; görme engellilerin eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel suretle imal edilmiş ve ek-12’deki listede yer alan eşyaya muafiyet tanınır. Görme engellilerin kendi kullanımları için getirdikleri ile genel olarak görme engellilerin eğitimi veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik kamu yararına faaliyette bulunan dernekler, vakıflar ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen; yalnızca kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış kabartma baskılar, Braille kağıdı, beyaz bastonlar, körler ve kısmen görürlerin kullandığı kayıtlı malzemenin veya Braille kağıtlarının mekanik olarak üretilmesinde kullanılan teçhizat, özel olarak dizayn edilmiş pikaplar ve kasetçalarlar, konuşan kitaplar, Braille kağıdı ve konuşan kitapların üretimi için manyetik bantlar ve kasetler, büyütücü televizyon ekranları, elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü, büyütücü televizyon ekranları, elektronik okuma makineleri, tüm özel tasarlanmış öğretim araçları ve gereçleri, Braille saatleri (değerli metallerden yapılanlar hariç), özellikle uyarlanmış masa oyunları ve aksesuarlar, körler ve kısmen görürlerin eğitsel, bilimsel ve kültürel gelişimleri için özel olarak tasarlanmış diğer tüm parçalar için muafiyet tanınır. Ayrıca, görme engelliler için yurt dışından getirilecek köpeklere de muafiyet uygulanır.

Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya (madde 35): Yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar tarafından bağışlanan Kararın 105 inci maddesinde belirtilen eşyanın, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından serbest dolaşıma girişine izin verilir.

 

Kaynaklar:

Yukarıdaki yazı aşağıdaki kaynaklar taranarak hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için kaynakları inceleyebilirsiniz.

Gümrük Kanunu

Bakanlar Kurulu Kararı, 29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı.

Gümrük Muafiyeti Tebliği (06.06.2017, Seri No: 2, RG Sayı: 30088)

Engelli Kişilere Tanınan Muafiyetler, T,C. Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/engelli-kisilere-taninan-muafiyetler

Derleyen: Ayşe SARI

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyon Başkanı

Yazının telif hakkı, Ayşe SARI’ya ve SAHİMSEN’e aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.